Omgevingsvergunning

Normaliter zou u als opdrachtgever te maken krijgen met een groot aantal verschillende vergunningen en voorschriften, met elk hun eigen specifieke eisen, procedures, afhandelings-termijnen, kosten en toezichthouders. 

De vergunningen worden vaak verstrekt door verschillende overheidsinstanties. Dit was onoverzichtelijk en tijdrovend. Dit kon leiden tot tegenstrijdige belangen en beslissingen. Bovendien koste het de opdrachtgevers én overheid veel geld. Om dit allemaal efficiënter te laten verlopen is de Omgevingsvergunning ontwikkeld.

Veranderingen

Met de invoering van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is per 1 oktober 2010 de vergunningsaanvraag veranderd. Vanaf nu vragen wij voor onze opdrachtgevers voor hun bouwplannen één omgevingsvergunning aan. Dit gebeurt nu digitaal bij het omgevingsloket online (OLO). Alle benodigde bijlagen worden daar digitaal aan worden toegevoegd. Het kan onder andere om de volgende vergunningen gaan:

1. Aanlegvergunning
2. Bouwvergunning
3. Flora – en Faunawet, vergunning
4. Gebruiksvergunning (en gebruiksmelding)
5. Inritvergunning of uitwegvergunning
6. Kapvergunning
7. Milieuvergunning
8. Monumentenvergunning
9. Natuurbeschermingswetvergunning
10. Projectbesluit
11. Reclamevergunning Sloopvergunning

Voorbereidingen

Een zorgvuldige voorbereiding van de vergunningaanvraag is met de komst van de WABO van groot belang. Allereerst zal bepaald moeten worden of het idee van de opdrachtgever uitvoerbaar is. Vervolgens moet het ontwerp een als een totaalplan worden samengevoegd en deze als complete aanvraag worden ingediend.

Voor wie?

Alle opdrachtgevers van de woningbouw en de utiliteitsbouw die toestemming van de overheid nodig hebben voor het verrichten van activiteiten die gevolgen hebben voor de leefomgeving (bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, slopen, aanleggen, kappen en activiteiten waar nu een milieuvergunning voor nodig is).

Voordelen en nadelen:

Het voordeel is dat de alle relevante vergunningen in één vergunningaanvraag samenkomen, met één bevoegd gezag, één besluit en met één bezwaar- en beroepsprocedure. Een bijkomend voordeel is dat de verschillende afdelingen binnen de gemeente (milieu, bouw) verplicht zijn om de verschillende onderdelen goed op elkaar af te stemmen. Hierdoor kan er aanzienlijke tijdwinst worden behaald. Nadeel is dat alles in één keer goed moet worden aangeleverd. Dit is niet altijd haalbaar omdat er bij indiening in enkele gevallen voor sommige onderdelen verdere onderbouwing dient aan te leveren in dan daardoor naast een verduidelijking ook soms een onduidelijke invloed op het plan kunnen hebben.

 

Hoe moet u dat aanvragen?

Wij als Bouwburo Olde Meierink BV zijn in staat om deze aanvraag voor u te verzorgen. De indieningvereisten, procedure en toetsingscriteria waaraan u als opdrachtgever moet voldoen, zijn afhankelijk van de activiteiten ( o.a. bouwen) die u gaat verrichten. Deze indieningvereisten worden vooraf in kaart gebracht zodat u weet waar u aan toe bent en welke consequenties dit heeft voor uw bouwplan en/of bedrijfsvoering.

Goormatenweg 42
7586RW Overdinkel
053-5361413

© 2024 Bouwburo Olde Meierink BV. All Rights Reserved